Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność!

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Niepubliczną Szkołę Ogólnokształcącą i Zawodową (dalej: NSOiZ).
Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego NSOiZ przetwarza moje dane osobowe?

NSOiZ przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa reprezentowana przez Dyrektora. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Dyrektorem szkoły poprzez e-mail: szkola@nsoiz.edu.pl oraz pod numerem telefonu: 33-861-89-59 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych Katarzyną Szwed mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kmszwed@gmail.com

W jakim celu NSOiZ przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.

Kto jest odbiorcą moich danych?

NSOiZ nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym, którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

NSOiZ nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez NSOiZ?

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez NSOiZ danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez NSOiZ narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd NSOiZ ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do NSOiZ. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas NSOiZ ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia szkołę z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW UCZNIA/RODZICA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

Uczeń/Rodzic jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a  szkoła zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Uczeń/Rodzic może zgłosić wniosek do szkoły w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r. 

Dyrektor rozpatruje wniosek złożony przez Ucznia/Rodzica lub osobę działającą w jego imieniu:   

  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,   
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ucznia/rodzica ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje ucznia/rodzica listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia   
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem ucznia/rodzica, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje ucznia/rodzica listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

Uczeń/rodzic może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek ucznia/rodzica powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania. 

Uczeń/rodzic może złożyć wypełniony wniosek w szkole lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez szkołę żądania ucznia/rodzica.

Uczeń/rodzic uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez szkołę.

W imieniu NSOiZ inspektor ochrony danych udziela uczniowi/rodzicowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem ucznia/rodzica.

Szkoła nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla NSOiZ organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: kmszwed@gmail.com

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Przyjdź 8:00-18:00

Zadzwoń 33 861 89 59

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.