PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM OSÓB ZDAJĄCYCH, CZŁONKÓW ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH LUB INNYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANYM EGZAMINIE MATURALNYM W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE OGÓLNOKSZTAŁCACEJ I ZAWODOWEJ W ŻYWCU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM OSÓB ZDAJĄCYCH, CZŁONKÓW ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH LUB INNYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANYM EGZAMINIE MATURALNYM W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE OGÓLNOKSZTAŁCACEJ I ZAWODOWEJ W ŻYWCU

Postanowienia ogólne
1) Na egzamin maturalny może się zgłosić wyłącznie osoba zdrowa (zdający uczeń, nauczyciel inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3) Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z: - Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu- 33 861-21-37, - a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112, poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Postanowienia szczegółowe
1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym zdarzeniu przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który izoluje zdającego lub inne osoby przejawiające objawy choroby w pomieszczeniu pielęgniarki szkolnej.
2. Pomieszczenie pielęgniarki szkolnej powinno być wyposażone w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące. Osoby przebywające w tym pomieszczeniu powinny zachować minimum 2 m odległości między sobą.
3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w pomieszczeniu pielęgniarki szkolnej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje następujące działania:
a) niezwłocznie zawiadamiam o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, z którym ustala sposób postępowania,
b) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, tak szybko jak jest to możliwe zapewni zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu,
c) jeżeli wprowadzenie zastępstwa za członka zespołu nadzorującego z objawami choroby nie będzie możliwe, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających,
d) informacje o zaistniałej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz protokole zbiorczym.
4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w pomieszczeniu pielęgniarki szkolnej, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikać, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
5. O osobach odizolowanych w pomieszczeniu pielęgniarki szkolnej (parter Szkoły) Dyrektor Szkoły informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu (tel. 33 861-21-37) z którą ustala dalszy tok postępowania.

Przyjdź 8:00-18:00

Zadzwoń 33 861 89 59

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.